اطلاعات حساب فروشگاه کمپ٨٨ :
تمامی حسابها بنام مدیر فروشگاه (بهروز عباس پور) میباشد

شماره کارت ها:

شماره کارت بانک تجارت   ۵۸۵۹۸۳۱۲۰۸۵۵۹۲۲۸ 
شماره کارت بانک ملت     ۶۱۰۴۳۳۷۹۲۹۲۲۳۵۹۰
شماره کارت بانک ملی      ۶۰۳۷۹۹۱۸۱۶۲۷۵۱۴۷
شماره کارت بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۵۷۹۷۸۶۰۴۷

شماره حسابها:

شماره حساب بانک تجارت   ۵۱۳۴۸۹۹۹۳۱
شماره حساب بانک ملت   ۵۲۵۴۱۰۵۵۳۲۲
شماره حساب بانک ملی   ۰۱۰۵۱۰۰۳۳۹۰۰۰
شماره حساب بانک صادرات  ۰۱۰۶۳۰۰۴۱۸۰۰۷

شماره شبای بانک های مربوطه:

شماره شبا بانک تجارت IR660180000000005134899931
شماره شبا بانک ملت IR570120000000005254105532
شماره شبا بانک ملی IR950170000000105100339000
شماره شبا بانک صادرات IR370190000000109400418007