اطلاعات حساب فروشگاه كمپ٨٨ :
تمامي حسابها بنام مدير فروشگاه
(بهروز عباس پور) ميباشد
شماره كارت بانك ملت 6104337929223590
شماره كارت بانك ملي 6037991816275147
شماره كارت بانك صادرات 6037691579786047
شماره حساب بانك ملت 52541055322
شماره حساب بانك ملي 0105100339000
شماره حساب بانك صادرات 0106300418007
شماره شبا بانك ملت ir570120000000005254105532
شماره شبا بانك ملي
IR950170000000105100339000
شماره شبا بانك صادرات
IR370190000000109400418007