اطلاعات حساب فروشگاه كمپ٨٨ :
تمامي حسابها بنام مدير فروشگاه (بهروز عباس پور) ميباشد

شماره کارت ها:

شماره کارت بانک تجارت 5859831208559228
شماره كارت بانك ملت 6104337929223590
شماره كارت بانك ملي 6037991816275147
شماره كارت بانك صادرات 6037691579786047

شماره حسابها:

شماره حساب بانک تجارت 5134899931
شماره حساب بانك ملت 52541055322
شماره حساب بانك ملي 0105100339000
شماره حساب بانك صادرات 0106300418007

شماره شبای بانک های مربوطه:

شماره شبا بانک تجارت IR660180000000005134899931
شماره شبا بانك ملت IR570120000000005254105532
شماره شبا بانك ملي IR950170000000105100339000
شماره شبا بانك صادرات IR370190000000109400418007